ACSFA Testimony 4 4 06 2 1 pdf 1 - ACSFA-Testimony-4-4-06-2-1-pdf-1