Adv Comm 4 25 05 Testimony 1 pdf 1 232x300 - Adv-Comm-4-25-05-Testimony-1