Testimony to ACSFA 6 5 07 pdf 1 232x300 - Testimony-to-ACSFA-6-5-07