Testimony to ACSFA 9 19 06 pdf 1 232x300 - Testimony-to-ACSFA-9-19-06